វីដេអូថ្មីបំផុត
១៧ សីហា ២០១៤

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន