វីដេអូថ្មីបំផុត
២២ កញ្ញា ២០១៤

ឧត្តមសេនីយ៍ បែន រ័ត្ន៖ នគរបាលគឺជាកម្លាំងស្នូលជួយពលរដ្ឋពេលមានទឹកជំនន់

សារពីអគ្គស្នងការ នគរបាលជាតិ​
បណ្តុំពត៌មាន